اساسنامه

 

اساسنامه حزب ندای ایرانیان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

فصل اول: کلیات

ماده ۱: نام

حزب ندای ایرانیان تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آئین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار ندای ایرانیان نامیده می‌شود.

ماده ۲: محدوده فعالیت

محدوده جغرافیایی فعالیت ندای ایرانیان، سراسر کشور می‌باشد.

ماده ۳: محل فعالیت

مرکز اصلی ندای ایرانیان در تهران خیابان سهرودی شمالی، خیابان محبی، پلاک ۲۳ است و در صورت لزوم می‌تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ در استان‌ها شعبه و در شهرستان‌ها با اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.

تبصره ۱: نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲: دفتر مرکزی و شعب و دفاتر شهرستانی ندای ایرانیان نمی‌تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابند.

ماده ۴: ندای ایرانیان التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می‌دارد.

فصل دوم: تشکیلات و ارکان

ماده ۵: ارکان ندای ایرانیان عبارتند از:

۱ هیات موسس

۲- مجمع عمومی

۳ شورای مرکزی

۴ دبیرکل

۵ بازرسان

۶ مسئولین شعب استانی

ماده ۶: هیات موسس

هیأت مؤسس اشخاص حقیقی می‌باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند.

ماده ۷:و ظایف و اختیارات هیات موسس

تا تشکیل اولین مجمع عمومی وظایف زیر برعهده هیأت مؤسس ندای ایرانیان می‌باشد:

 1. تهیه پیش نویس مرامنامه و اساسنامه جهت تصویب در مجمع عمومی تاسیس
 2. انجام کلیه مقدمات تأسیس
 3. دعوت برای برگزاری مجمع عمومی تأسیس تشکل حداکثر ۶ ماه پس از صدور مجوز تأسیس حزب

ماده ۸: مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی‌ترین رکن ندای ایرانیان بوده که به صورت عادی حداقل هر ۱ سال یک مرتبه تشکیل می‌شود.

تبصره: در موارد ضروری یا بروز شرایط فوق العاده، به تشخیص و تصویب دو سوم اعضای شورای مرکزی، یا پیشنهاد یک سوم اعضای ندای ایرانیان به شورای مرکزی و یا به دلیل از رسمیت خارج شدن شورای مرکزی، مجمع عمومی به صورت فوق العاده، حداکثر ۴۵ روز پس از تصویب یا وصول پیشنهاد اعضا، حسب مورد، تشکیل می‌شود.

ماده ۹: وظایف واختیارات مجمع عمومی

 1. تصویب و اصلاح مرامنامه واساسنامه
 2. تصویب راهبردها و سیاست‌های کلی ندای ایرانیان به جهت ابلاغ به شورای مرکزی
 3. انتخاب، عزل و قبول استعفای اعضای شورای مرکزی و بازرسان
 4. بررسی و تصویب قطعنامه مجمع عمومی
 5. بررسی گزارش عملکرد سالانه شورای مرکزی و بازرسان
 6. انحلال ندای ایرانیان و انتخاب هیأت تسویه
 7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه اعضای ندای ایرانیان

تبصره ۱: مصوبات مجمع عمومی نیز با امضای هیأت رئیسه برای اجرا به شورای مرکزی ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲: نحوه تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد انجام خواهد شد.

تبصره ۳: احکام منتخبین مجمع عمومی توسط هیات رئیسه مجمع عمومی صادرخواهد شد.

تبصره ۴: هرگونه تغییر در مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان در صورتی معتبر است که به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

ماده ۱۰: جلسات مجمع عمومی

جلسات مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضا مجمع عمومی رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اعتبار خواهد یافت. شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی تاریخ تشکیل و دستور جلسه آن را به مسئولین و اعضای مجمع عمومی اطلاع دهد.

تبصره ۱: در صورتی که مجمع عمومی به علل پیش‌بینی نشده یا شرایط اضطراری تشکیل نگردد و یا به علت عدم دستیابی به حد نصاب، رسمیت حاصل نکند، ظرف دو ماه بعد از مجمع عمومی با حضور هر تعداد از اعضا تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی در مورد تصویب یا اصلاح مواد مرامنامه و اساسنامه با رأی حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که انتخابات برای تصمیم گیری در خصوص اعضای شورای مرکزی و بازرسان باشد و در مرحله اول انتخابات اکثریت مطلق آرا حاصل نشود، در مرحله دوم بین ۲ برابر تعداد مورد نیاز از حائزین اکثریت نسبی مرحله اول رأی‌گیری می‌شود. دراین مرحله اکثریت نسبی آرا ملاک انتخاب خواهد بود.

تبصره ۴: اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی حق کاندیداتوری برای انتخابات شورای مرکزی و بازرسان را ندارند.

تبصره ۵: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه های کثیرالانتشار یا دعوت کتبی صورت می‌گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم و سوم حداقل ۷ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی می‌بایستی بطور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.

تبصره ۶: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب به کمیسیون اعلام شده تا نماینده‌ای جهت نظارت توسط وزارت کشور اعزام گردد.

تبصره ۷: مجمع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. هیات رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۸: در صورتی که دبیرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید، بازرسان اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهند نمود. در صورت عدم اقدام بازرسان، اعضای اصلی می توانند هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند.

ماده ۱۱: شورای مرکزی

شورای مرکزی مسئولیت هدایت و پیشبرد اهداف ندای ایرانیان را برعهده دارد و در کلیه امور مربوط به فعالیت‌های ندای ایرانیان در برابر مجمع عمومی مسئول است.

ماده ۱۲: اعضای شورای مرکزی

تعداد اعضای شورای مرکزی ۲۵ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل می‌باشد که از میان اعضای ندای ایرانیان با رای مستقیم و مخفی مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱: در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

ماده ۱۳: جلسات شورای مرکزی

جلسات شورای مرکزی به طور عادی حداقل هر ۱۵ روز یکبار تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل و اداره و اتخاذ تصمیمات آن برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۱: در صورت تصویب اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسات به صورت هفتگی و یا به صورت فوق العاده، اعضا ملزم به شرکت در آن هستند.

تبصره ۲: غیبت اعضای شورای مرکزی به صورت ۳ جلسه متوالی و یا ۶ جلسه غیر متوالی به منزله استعفا از شورای مرکزی بوده و این امر توسط بازرسان پیگیری و اعمال می‌شود.

تبصره ۳: حضور افراد میهمان در جلسه شورای مرکزی منوط به تایید دبیر کل می‌باشد.

ماده ۱۴: وظایف و اختیارات شورای مرکزی

 1. پیگیری مصوبات مجمع عمومی و نظارت برحسن اجرای آن
 2. پیشبرد کلیه فعالیت‌های سیاسی و اجرایی تعیین خط مشی‌ها، تصویب برنامه ارکان مختلف، بررسی و تحقیق و تفحص از عملکرد تمامی ارکان و ارائه گزارشات لازم به مجمع عمومی ندای ایرانیان
 3. انتخاب، عزل و قبول استعفای دبیرکل، قائم مقام دبیرکل، اعضای هیات اجرایی، اعضای شورای سیاستگذاری، اعضای واحد تشکیلات مرکز، سخنگو و رئیس دبیرخانه
 4. تصویب بودجه تشکیلات ندای ایرانیان
 5. پیشنهاد و تصویب تأسیس واحد‌ها، گروه ها، شعب استانی
 6. تصویب آیین نامه‌هایی که مطابق اساسنامه به عهده شورای مرکزی است.
 7. تهیه و تصویب آیین نامه و شیوه نامه‌های مربوط به عضویت و گزینش اعضا

تبصره ۱: شورای مرکزی موظف است پس از انتخاب توسط مجمع عمومی بلافاصله تشکیل جلسه داده و دبیرکل و رئیس شورای مرکزی را از میان اعضای شورای مرکزی انتخاب کند. روش کار برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۲: نظر به اجرای بند دو ماده چهاردهم اساسنامه مبنی بر وظایف و اختیارات شورای مرکزی در نظرات بر عملکرد دیگر ارکان حزب اعضای شورای مرکزی می‌توانند در ارکانی که عضو آنها نیستند هم بدون حق رای شرکت نماید، بدیهی است که در صورت عضویت در رکن مذکور دارای حق رای می‌باشد.

ماده ۱۵: دبیرکل

دبیرکل بالاترین مقام اجرایی ندای ایرانیان بوده که برای مدت دو سال توسط شورای مرکزی انتخاب می‌شود.

وظایف دبیرکل به شرح زیر می‌باشد:

 1. ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی به ارکان ندای ایرانیان و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها
 2. اعلام دیدگاه‌ها و مواضع ندای ایرانیان در زمینه‌های گوناگون و پاسخگویی در قبال آنها
 3. صدور احکام قائم مقام دبیرکل، سخنگو، اعضای شورای سیاست گذاری، اعضای هیأت اجرایی، رئیس دبیرخانه و اعضای واحد تشکیلات مرکز
 4. پیشنهاد اعضای شورای سیاست گذاری، هیات اجرایی، رئیس دبیرخانه، و اعضای واحد تشکیلات مرکز به شورای مرکزی
 5. معرفی قائم مقام و معاونین خود به شورای مرکزی جهت تصویب
 6. ارائه گزارش سالیانه عملکرد ندای ایرانیان به مجمع عمومی
 7. حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ندای ایرانیان
 8. اقامه دعوی از طرف ندای ایرانیان و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

تبصره ۱: در صورت لزوم جلسات هیأت اجرایی و شورای سیاست گذاری و زیر مجموعه‌های آن در حضور و باریاست دبیرکل تشکیل می‌شود.

تبصره ۲: در صورت پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی سخنگو برای ندای ایرانیان انتخاب می‌شود.

تبصره ۳: مکاتبات رسمی ندای ایرانیان با امضای دبیرکل یا قائم مقام وی و با مهر ندای ایرانیان انجام می‌شود.

تبصره ۴: دبیر کل یک هفته پیش از مجمع عمومی گزارش سالانه خود را جهت بررسی در اختیار بازرسان قرار می‌دهد.

ماده ۱۶: ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰

علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیر کل یا نماینده وی موارد زیر را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارسال می‌نماید:

 1. گزارش برگزاری مجمع عمومی و گزارش دبیر کل به آن
 2. کلیه بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بولتن‌ها
 3. یک نسخه از تمامی آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مصوب ارکان
 4. گزارش‌های سالانه بازرسان
 5. گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به استناد مواد ۲۸،۲۹، ۳۰ آئین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها برگزار می‌شود.
 6. گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخابات و نتایج حاصله
 7. گزارش تعداد اعضای ندای ایرانیان و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه
 8. اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

ماده ۱۷: بازرسان

بازرسان شامل ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل بوده که برای مدت ۲ سال و با رأی مخفی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱: بازرسان نمی‌توانند در شورای مرکزی، شورای سیاست گذاری و هیأت اجرایی عضویت داشته باشند.

تبصره ۲: بازرسان نمی‌توانند ریاست هیچیک از ارکان ندای ایرانیان را بر عهده بگیرند.

ماده ۱۸: وظایف واختیارات بازرسان

بازرسان دارای وظایف زیر می باشند:

 1. دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات اعضا و صدور حکم مقتضی.
 2. پیگیری غیبت‌های اعضای شورای مرکزی
 3. بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی ندای ایرانیان و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی
 4. رسیدگی به گزارش‌های واصله در صورت تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی
 5. بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان
 6. ارائه گزارش بازرسی به مجمع عمومی
 7. بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیر مالی)

تبصره ۱: بازرسان در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات را مشخص می‌کنند.

تبصره ۲: احکام بازرسان برای ارکان و اعضای ندای ایرانیان لازم‌الاجرا می‌باشد در مورد دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و بازرسان، بازرسان نظر خود را به شورای مرکزی اعلام خواهند نمود. در صورت عدم پذیرش این نظر از طرف شورای مرکزی بازرسان می‌تواند موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی ارجاع دهند.

تبصره ۳: کلیه اسناد و مدارک ندای ایرانیان اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست بازرسان لازم است بدون قید و شرط توسط شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس قرار گیرد.

تبصره ۴: چگونگی اداره جلسات بازرسان و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای ندای ایرانیان براساس آیین نامه‌ایی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۵: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک آنان نمی توانند متقاضی عضویت در بازرسان شوند.

تبصره ۶: احکام بازرسان با رای اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۹: شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری مرکب از یک رئیس، روسای گروه‌ها و اعضای حقیقی دیگر می‌باشد که از میان اعضای صاحب نظر ندای ایرانیان و با رأی مخفی شورای مرکزی برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند.

تبصره: شورای سیاست گذاری یکی از اعضای خود را با پیشنهاد رئیس شورا به عنوان نایب رئیس و دبیرانتخاب می‌نماید.

 

 

 

ماده ۲۰: وظایف واختیارات شورای سیاست گذاری:

 1. تعیین و تبیین مواضع ندای ایرانیان در چارچوب سیاست‌های کلان شورای مرکزی
 2. تهیه و تدوین بیانیه‌ها وتحلیل‌های تشکیلاتی ندای ایرانیان
 3. انجام مطالعات راهبردی تدوین راهبرد و تهیه اسناد سیاستی برای ارکان مختلف ندای ایرانیان در چارچوب سیاست‌های کلان شورای مرکزی
 4. تهیه و تدوین سیاست‌های فکری ندای ایرانیان

تبصره: شورای سیاست گذاری در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، فعالیت می‌کند.

ماده ۲۱: هیأت اجرایی

هیأت اجرایی مرکب ازمعاون اجرایی دبیرکل، نایب رئیس به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی، روسای واحد‌های مرکز و یک دبیر (در صورتی که فرد مذکور عضو هیات اجرایی نباشد فاقد حق رای است) به انتخاب رئیس هیات اجرایی می‌باشد.

ماده ۲۲: وظایف واختیارات هیأت اجرایی

هیات اجرایی عهده دار تهیه سیاست‌های اجرایی، نظارت و ارزیابی عملکرد زیر مجموعه‌های اجرایی حزب (واحد‌ها، شعب و دفتر‌ها) در چارچوب سیاست‌های که به وسیله مجمع عمومی و شورای مرکزی تدوین شده می‌باشد. هیات اجرایی موارد زیر را با نظارت دبیرکل پیگیری می‌کند:

 1. پیگیری امور اجرایی حزب
 2. تصویب اعضای واحد‌های مرکز به پیشنهاد رئیس رکن مربوطه و پس از تصویب واحد تشکیلات
 3. عضو گیری و سازماندهی اقشار و هواداران ندای ایرانیان در قالب‌های مختلف
 4. ایجاد هماهنگی میان ارکان زیر مجموعه هیأت اجرایی
 5. ارائه پیشنهادها و طرح‌های عملیاتی مورد نیاز ندای ایرانیان به شورای مرکزی
 6. تهیه آیین نامه‌ها و دستور العملهای مورد نیاز و در حدود اختیارات
 7. تصویب نهایی اعضای شورای شعب

تبصره: چگونگی اداره و نحوه انجام فعالیت‌های مربوط به هیأت اجرایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۲۳: دبیرخانه

دبیرخانه یکی از ارکان ندای ایرانیان ا ست که شامل یک رئیس و یک قائم مقام می‌باشد که رئیس آن به پیشنهاد دبیرکل توسط شورای مرکزی انتخاب می‌شود.

ماده ۲۴: وظایف دبیرخانه

 1. مدیریت اداری حزب زیر نظر دبیرکل
 2. تجمیع و تنظیم مستندات حزبی در سطوح مختلف
 3. طراحی و مدیریت خودکارسازی اداری
 4. اطلاع رسانی‌های درون تشکیلاتی
 5. ایجاد وحدت رویه میان دبیران ارکان حزبی
 6. مدیریت سیستم ارزیابی مستمر عملکرد اعضاء

 

ماده ۲۵: گروه

گروه با تصویب شورای مرکزی تشکیل شده و مسئولیت انجام امور مطالعاتی و پژوهشی حزب زیر نظر شورای سیاست گذاری را برعهده دارد نحوه تشکیل و اداره هر گروه برابر آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۱: ایجاد گروه جدید، ادغام یا انحلال آنها باتصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.

تبصره ۲: انتخاب اعضای گروه‌های ندای ایرانیان با تایید واحد تشکیلات و تصویب شورای سیاستگذاری صورت می پذیرد.

ماده ۲۶: واحد

واحد مسئولیت سازماندهی در بخش اقشار، اصناف و گروه‌هاو انجام فعالیت‌های تخصصی در مرکز، شعب و حوزه‌ها را برعهده دارد.

تبصره ۱: واحد‌های مرکز نقش سیاست گذاری، پشتیبانی و نظارت بر واحد‌های موجود در شعب و حوزه‌ها را بر عهده دارند، بدیهی است وظیفه اجرا بر عهده واحد‌ها ی شعب و حوزه‌ها می‌باشد.

تبصره ۲: ایجاد واحد‌های جدید، ادغام یا انحلال آنها باتصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.

تبصره ۳: اعضای هر یک از واحد‌های ندای ایرانیان با تایید واحد تشکیلات و تصویب هیأت اجرایی انتخاب می‌شوند.

تبصره ۴: اعضای واحد تشکیلات مرکز مستقیماً با پیشنهاد دبیرکل توسط شورای مرکزی تعیین می‌شوند.

تبصره ۵: کلیه آیین نامه‌ها توسط واحد تشکیلات تهیه و توسط مرجع تعیین شده در اساسنامه تصویب می‌شوند.

ماده ۲۷: شعبه

شعبه مسئولیت اداره ندای ایرانیان در سطح یک استان را برعهده دارد و زیر نظر هیات اجرایی فعالیت می‌کند. نحوه تشکیل و فعالیت شعب بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره: راه اندازی شعب در استان‌های مختلف کشور منوط به کسب مجوز لازم از کمیسیون می‌باشد.

ماده ۲۸: دفتر

دفتر مسئولیت اداره ندای ایرانیان در سطح یک شهرستان را برعهده دارد و با اطلاع فرمانداری زیر نظرشعبه فعالیت می‌کند. نحوه تشکیل و فعالیت دفترها بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره: در موارد استثنایی با پیشنهاد واحد تشکیلات و تایید هیأت اجرایی، دفتر مستقل تشکیل می‌گردد که مستقیماً زیرنظر مرکز فعالیت می‌کند.

فصل سوم: عضویت

ماده ۲۹: شرایط عضویت

اشخاصی که دارای شرایط زیر می‌باشند می‌توانند متقاضی عضویت ندای ایرانیان شوند:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان مورد تأیید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقید به فعالیت در چارچوب قانون
 4. التزام به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
 5. داشتن حداقل ۱۸ سال تمام
 6. پذیرش مرامنامه و اساسنامه و پذیرش انجام فعالیت در چارچوب مصوبات ندای ایرانیان
 7. تعهد به رعایت اصول انضباطی و منشور اخلاقی ندای ایرانیان
 8. عدم سوء پیشینه کیفری موثر
 9. عدم انطباق متقاضی با اوصاف مقرر در ماده ۵ قانون احزاب

ماده ۳۰: انواع عضویت:

۱ عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت ندای ایرانیان را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می‌باشد.

۲ عضو موثر حزب: اعضای هیات موسس، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر حزب می‌باشند.

تبصره: عضویت در ندای ایرانیان و یک حزب استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر ندای ایرانیان و احزاب سراسری دیگر باشد.

تبصره ۱: نحوه عضویت و شیوه احراز مسئولیت‌های تشکیلاتی ندای ایرانیان به وسیله شیوه نامه‌ایی تعیین می‌گردد که به تأیید هیأت اجرایی و تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۳۱: خاتمه عضویت

هریک از موارد زیر موجب خاتمه فعالیت عضو در ندای ایرانیان می گردد:

 1. استعفای عضو به صورت کتبی
 2. نقض شرایط عضویت و تخطی از انجام وظایف تشکیلاتی با تصویب بازرسان
 3. اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا در خواست حداقل ۲۰/۱ اعضای اصلی و تصویب مجمع عمومی
 4. فوت عضو
 5. انطباق با شرایط ماده ۵ قانون
 6. حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره: لغو یا خاتمه عضویت براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد در مورد لغو عضویت اعضای شورای مرکزی یا بازرسان مصوبه بازرسان باید به تصویب شورای مرکزی برسد.

فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰

ماده ۳۲: علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارسال می‌نماید:

۱ گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن

۲ کلیه بیانیه ها، اطلاعیه ها و بولتن‌ها

۳ یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب ارکان

۴ گزارش بازرسان

۵ گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به موجب قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برگزار می شود.

۶ گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخاباتها و نتایج حاصله

۷ گزارش تعداد اعضای ندای ایرانیان و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه

۸ اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

 

فصل پنجم: امور مالی

ماده ۳۳: درآمد ندای ایرانیان

منابع درآمدی حزب ندای ایران عبارتند از:

 1. حق عضویت اعضاء
 2. کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
 3. وجوه حاصل ازفعالیت‌های قانونی انجام شده درچهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه
 4. کمک ها و یارانه‌های دولتی

تبصره ۱: حزب ندای ایرانیان حق هیچ گونه فعالیت تجاری و انتفاعی به نام حزب را ندارد.

تبصره ۲: دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می باشد.

ماده ۳۴: امضای اسناد تعهدآور

اسناد مالی و تعهدآور در مرکز به امضای دبیر کل و قائم مقام ایشان می‌باشد. مسئولیت امضای اسناد مالی تعهدآور در شعبه با امضای رئیس شعبه خواهد بود.

تبصره ۱: دبیر کل می‌تواند مسئولیت خود را به یکی از معاونین و رئیس هیأت اجرایی یا یکی از اعضا تفویض کند.

تبصره ۲: کلیه صورتهای مالی حزب در دفاتر رسمی ثبت و ضبط می‌شود و گزارش آن به صورت سالانه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه می‌شود.

تبصره ۳: سال مالی ندای ایرانیان منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می‌شود.

تبصره ۴: کلیه درآمدها و وجوه ندای ایرانیان در حساب مخصوصی بنام حزب ندای ایرانیان نزدیکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می‌شود.

فصل ششم: انحلال

ماده ۳۵: اصل بر فعالیت مستمر ندای ایرانیان می باشد با این وجود در صورت پیشنهاد اعضای شورای مرکزی و تصویب اعضاء مجمع عمومی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ ندای ایرانیان منحل خواهد شد.

تبصره ۱: در صورت انحلال ندای ایرانیان امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل انجام می‌شود.

تبصره ۲:: هر نوع فعالیت با عنوان ندای ایرانیان پس از انحلال ممنوع می‌باشد.

ماده ۳۶: فعالیت ندای ایرانیان در موارد زیر خاتمه می یابد:

 • انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت کشور
 • حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
 • توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰

تبصره: در صورت توقیف پروانه فعالیت ندای ایرانیان اجازه هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت.

فصل هفتم: مواد متفرقه

ماده ۳۷: مکاتبات رسمی ندای ایرانیان با امضای دبیرکل و یا قائم مقام وی و با مهر ندای ایرانیان انجام می‌شود.

دبیرکل در حفظ سربرگ، مهر و نشان ندای ایرانیان دارای مسئولیت قانونی می‌باشد.

ماده ۳۸: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می باشد.

ماده ۳۹: ندای ایرانیان موظف است در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزدها یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برساند.

ماده ۴۰: تاسیس هر گونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع است.

 

ماده ۴۱: مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.

این اساسنامه در هفت فصل و ۴۱ ماده و ۵۶ تبصره در تاریخ..................... به تصویب مجمع عمومی ندای ایرانیان و در تاریخ...................................... به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ رسید.

 

اساسنامه حزب ندای ایرانیان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

فصل اول: کلیات

ماده ۱: نام

حزب ندای ایرانیان تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آئین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار ندای ایرانیان نامیده می‌شود.

ماده ۲: محدوده فعالیت

محدوده جغرافیایی فعالیت ندای ایرانیان، سراسر کشور می‌باشد.

ماده ۳: محل فعالیت

مرکز اصلی ندای ایرانیان در تهران خیابان سهرودی شمالی، خیابان محبی، پلاک ۲۳ است و در صورت لزوم می‌تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ در استان‌ها شعبه و در شهرستان‌ها با اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.

تبصره ۱: نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲: دفتر مرکزی و شعب و دفاتر شهرستانی ندای ایرانیان نمی‌تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابند.

ماده ۴: ندای ایرانیان التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می‌دارد.

فصل دوم: تشکیلات و ارکان

ماده ۵: ارکان ندای ایرانیان عبارتند از:

۱ هیات موسس

۲- مجمع عمومی

۳ شورای مرکزی

۴ دبیرکل

۵ بازرسان

۶ مسئولین شعب استانی

ماده ۶: هیات موسس

هیأت مؤسس اشخاص حقیقی می‌باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند.

ماده ۷:و ظایف و اختیارات هیات موسس

تا تشکیل اولین مجمع عمومی وظایف زیر برعهده هیأت مؤسس ندای ایرانیان می‌باشد:

 1. تهیه پیش نویس مرامنامه و اساسنامه جهت تصویب در مجمع عمومی تاسیس
 2. انجام کلیه مقدمات تأسیس
 3. دعوت برای برگزاری مجمع عمومی تأسیس تشکل حداکثر ۶ ماه پس از صدور مجوز تأسیس حزب

ماده ۸: مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی‌ترین رکن ندای ایرانیان بوده که به صورت عادی حداقل هر ۱ سال یک مرتبه تشکیل می‌شود.

تبصره: در موارد ضروری یا بروز شرایط فوق العاده، به تشخیص و تصویب دو سوم اعضای شورای مرکزی، یا پیشنهاد یک سوم اعضای ندای ایرانیان به شورای مرکزی و یا به دلیل از رسمیت خارج شدن شورای مرکزی، مجمع عمومی به صورت فوق العاده، حداکثر ۴۵ روز پس از تصویب یا وصول پیشنهاد اعضا، حسب مورد، تشکیل می‌شود.

ماده ۹: وظایف واختیارات مجمع عمومی

 1. تصویب و اصلاح مرامنامه واساسنامه
 2. تصویب راهبردها و سیاست‌های کلی ندای ایرانیان به جهت ابلاغ به شورای مرکزی
 3. انتخاب، عزل و قبول استعفای اعضای شورای مرکزی و بازرسان
 4. بررسی و تصویب قطعنامه مجمع عمومی
 5. بررسی گزارش عملکرد سالانه شورای مرکزی و بازرسان
 6. انحلال ندای ایرانیان و انتخاب هیأت تسویه
 7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه اعضای ندای ایرانیان

تبصره ۱: مصوبات مجمع عمومی نیز با امضای هیأت رئیسه برای اجرا به شورای مرکزی ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲: نحوه تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد انجام خواهد شد.

تبصره ۳: احکام منتخبین مجمع عمومی توسط هیات رئیسه مجمع عمومی صادرخواهد شد.

تبصره ۴: هرگونه تغییر در مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان در صورتی معتبر است که به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

ماده ۱۰: جلسات مجمع عمومی

جلسات مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضا مجمع عمومی رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اعتبار خواهد یافت. شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی تاریخ تشکیل و دستور جلسه آن را به مسئولین و اعضای مجمع عمومی اطلاع دهد.

تبصره ۱: در صورتی که مجمع عمومی به علل پیش‌بینی نشده یا شرایط اضطراری تشکیل نگردد و یا به علت عدم دستیابی به حد نصاب، رسمیت حاصل نکند، ظرف دو ماه بعد از مجمع عمومی با حضور هر تعداد از اعضا تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی در مورد تصویب یا اصلاح مواد مرامنامه و اساسنامه با رأی حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که انتخابات برای تصمیم گیری در خصوص اعضای شورای مرکزی و بازرسان باشد و در مرحله اول انتخابات اکثریت مطلق آرا حاصل نشود، در مرحله دوم بین ۲ برابر تعداد مورد نیاز از حائزین اکثریت نسبی مرحله اول رأی‌گیری می‌شود. دراین مرحله اکثریت نسبی آرا ملاک انتخاب خواهد بود.

تبصره ۴: اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی حق کاندیداتوری برای انتخابات شورای مرکزی و بازرسان را ندارند.

تبصره ۵: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه های کثیرالانتشار یا دعوت کتبی صورت می‌گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم و سوم حداقل ۷ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی می‌بایستی بطور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.

تبصره ۶: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب به کمیسیون اعلام شده تا نماینده‌ای جهت نظارت توسط وزارت کشور اعزام گردد.

تبصره ۷: مجمع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. هیات رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۸: در صورتی که دبیرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید، بازرسان اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهند نمود. در صورت عدم اقدام بازرسان، اعضای اصلی می توانند هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند.

ماده ۱۱: شورای مرکزی

شورای مرکزی مسئولیت هدایت و پیشبرد اهداف ندای ایرانیان را برعهده دارد و در کلیه امور مربوط به فعالیت‌های ندای ایرانیان در برابر مجمع عمومی مسئول است.

ماده ۱۲: اعضای شورای مرکزی

تعداد اعضای شورای مرکزی ۲۵ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل می‌باشد که از میان اعضای ندای ایرانیان با رای مستقیم و مخفی مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱: در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

ماده ۱۳: جلسات شورای مرکزی

جلسات شورای مرکزی به طور عادی حداقل هر ۱۵ روز یکبار تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل و اداره و اتخاذ تصمیمات آن برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۱: در صورت تصویب اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسات به صورت هفتگی و یا به صورت فوق العاده، اعضا ملزم به شرکت در آن هستند.

تبصره ۲: غیبت اعضای شورای مرکزی به صورت ۳ جلسه متوالی و یا ۶ جلسه غیر متوالی به منزله استعفا از شورای مرکزی بوده و این امر توسط بازرسان پیگیری و اعمال می‌شود.

تبصره ۳: حضور افراد میهمان در جلسه شورای مرکزی منوط به تایید دبیر کل می‌باشد.

ماده ۱۴: وظایف و اختیارات شورای مرکزی

 1. پیگیری مصوبات مجمع عمومی و نظارت برحسن اجرای آن
 2. پیشبرد کلیه فعالیت‌های سیاسی و اجرایی تعیین خط مشی‌ها، تصویب برنامه ارکان مختلف، بررسی و تحقیق و تفحص از عملکرد تمامی ارکان و ارائه گزارشات لازم به مجمع عمومی ندای ایرانیان
 3. انتخاب، عزل و قبول استعفای دبیرکل، قائم مقام دبیرکل، اعضای هیات اجرایی، اعضای شورای سیاستگذاری، اعضای واحد تشکیلات مرکز، سخنگو و رئیس دبیرخانه
 4. تصویب بودجه تشکیلات ندای ایرانیان
 5. پیشنهاد و تصویب تأسیس واحد‌ها، گروه ها، شعب استانی
 6. تصویب آیین نامه‌هایی که مطابق اساسنامه به عهده شورای مرکزی است.
 7. تهیه و تصویب آیین نامه و شیوه نامه‌های مربوط به عضویت و گزینش اعضا

تبصره ۱: شورای مرکزی موظف است پس از انتخاب توسط مجمع عمومی بلافاصله تشکیل جلسه داده و دبیرکل و رئیس شورای مرکزی را از میان اعضای شورای مرکزی انتخاب کند. روش کار برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۲: نظر به اجرای بند دو ماده چهاردهم اساسنامه مبنی بر وظایف و اختیارات شورای مرکزی در نظرات بر عملکرد دیگر ارکان حزب اعضای شورای مرکزی می‌توانند در ارکانی که عضو آنها نیستند هم بدون حق رای شرکت نماید، بدیهی است که در صورت عضویت در رکن مذکور دارای حق رای می‌باشد.

ماده ۱۵: دبیرکل

دبیرکل بالاترین مقام اجرایی ندای ایرانیان بوده که برای مدت دو سال توسط شورای مرکزی انتخاب می‌شود.

وظایف دبیرکل به شرح زیر می‌باشد:

 1. ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی به ارکان ندای ایرانیان و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها
 2. اعلام دیدگاه‌ها و مواضع ندای ایرانیان در زمینه‌های گوناگون و پاسخگویی در قبال آنها
 3. صدور احکام قائم مقام دبیرکل، سخنگو، اعضای شورای سیاست گذاری، اعضای هیأت اجرایی، رئیس دبیرخانه و اعضای واحد تشکیلات مرکز
 4. پیشنهاد اعضای شورای سیاست گذاری، هیات اجرایی، رئیس دبیرخانه، و اعضای واحد تشکیلات مرکز به شورای مرکزی
 5. معرفی قائم مقام و معاونین خود به شورای مرکزی جهت تصویب
 6. ارائه گزارش سالیانه عملکرد ندای ایرانیان به مجمع عمومی
 7. حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ندای ایرانیان
 8. اقامه دعوی از طرف ندای ایرانیان و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

تبصره ۱: در صورت لزوم جلسات هیأت اجرایی و شورای سیاست گذاری و زیر مجموعه‌های آن در حضور و باریاست دبیرکل تشکیل می‌شود.

تبصره ۲: در صورت پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی سخنگو برای ندای ایرانیان انتخاب می‌شود.

تبصره ۳: مکاتبات رسمی ندای ایرانیان با امضای دبیرکل یا قائم مقام وی و با مهر ندای ایرانیان انجام می‌شود.

تبصره ۴: دبیر کل یک هفته پیش از مجمع عمومی گزارش سالانه خود را جهت بررسی در اختیار بازرسان قرار می‌دهد.

ماده ۱۶: ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰

علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیر کل یا نماینده وی موارد زیر را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارسال می‌نماید:

 1. گزارش برگزاری مجمع عمومی و گزارش دبیر کل به آن
 2. کلیه بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بولتن‌ها
 3. یک نسخه از تمامی آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مصوب ارکان
 4. گزارش‌های سالانه بازرسان
 5. گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به استناد مواد ۲۸،۲۹، ۳۰ آئین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها برگزار می‌شود.
 6. گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخابات و نتایج حاصله
 7. گزارش تعداد اعضای ندای ایرانیان و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه
 8. اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

ماده ۱۷: بازرسان

بازرسان شامل ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل بوده که برای مدت ۲ سال و با رأی مخفی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱: بازرسان نمی‌توانند در شورای مرکزی، شورای سیاست گذاری و هیأت اجرایی عضویت داشته باشند.

تبصره ۲: بازرسان نمی‌توانند ریاست هیچیک از ارکان ندای ایرانیان را بر عهده بگیرند.

ماده ۱۸: وظایف واختیارات بازرسان

بازرسان دارای وظایف زیر می باشند:

 1. دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات اعضا و صدور حکم مقتضی.
 2. پیگیری غیبت‌های اعضای شورای مرکزی
 3. بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی ندای ایرانیان و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی
 4. رسیدگی به گزارش‌های واصله در صورت تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی
 5. بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان
 6. ارائه گزارش بازرسی به مجمع عمومی
 7. بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیر مالی)

تبصره ۱: بازرسان در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات را مشخص می‌کنند.

تبصره ۲: احکام بازرسان برای ارکان و اعضای ندای ایرانیان لازم‌الاجرا می‌باشد در مورد دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و بازرسان، بازرسان نظر خود را به شورای مرکزی اعلام خواهند نمود. در صورت عدم پذیرش این نظر از طرف شورای مرکزی بازرسان می‌تواند موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی ارجاع دهند.

تبصره ۳: کلیه اسناد و مدارک ندای ایرانیان اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست بازرسان لازم است بدون قید و شرط توسط شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس قرار گیرد.

تبصره ۴: چگونگی اداره جلسات بازرسان و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای ندای ایرانیان براساس آیین نامه‌ایی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۵: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک آنان نمی توانند متقاضی عضویت در بازرسان شوند.

تبصره ۶: احکام بازرسان با رای اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۹: شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری مرکب از یک رئیس، روسای گروه‌ها و اعضای حقیقی دیگر می‌باشد که از میان اعضای صاحب نظر ندای ایرانیان و با رأی مخفی شورای مرکزی برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند.

تبصره: شورای سیاست گذاری یکی از اعضای خود را با پیشنهاد رئیس شورا به عنوان نایب رئیس و دبیرانتخاب می‌نماید.

 

 

 

ماده ۲۰: وظایف واختیارات شورای سیاست گذاری:

 1. تعیین و تبیین مواضع ندای ایرانیان در چارچوب سیاست‌های کلان شورای مرکزی
 2. تهیه و تدوین بیانیه‌ها وتحلیل‌های تشکیلاتی ندای ایرانیان
 3. انجام مطالعات راهبردی تدوین راهبرد و تهیه اسناد سیاستی برای ارکان مختلف ندای ایرانیان در چارچوب سیاست‌های کلان شورای مرکزی
 4. تهیه و تدوین سیاست‌های فکری ندای ایرانیان

تبصره: شورای سیاست گذاری در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، فعالیت می‌کند.

ماده ۲۱: هیأت اجرایی

هیأت اجرایی مرکب ازمعاون اجرایی دبیرکل، نایب رئیس به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی، روسای واحد‌های مرکز و یک دبیر (در صورتی که فرد مذکور عضو هیات اجرایی نباشد فاقد حق رای است) به انتخاب رئیس هیات اجرایی می‌باشد.

ماده ۲۲: وظایف واختیارات هیأت اجرایی

هیات اجرایی عهده دار تهیه سیاست‌های اجرایی، نظارت و ارزیابی عملکرد زیر مجموعه‌های اجرایی حزب (واحد‌ها، شعب و دفتر‌ها) در چارچوب سیاست‌های که به وسیله مجمع عمومی و شورای مرکزی تدوین شده می‌باشد. هیات اجرایی موارد زیر را با نظارت دبیرکل پیگیری می‌کند:

 1. پیگیری امور اجرایی حزب
 2. تصویب اعضای واحد‌های مرکز به پیشنهاد رئیس رکن مربوطه و پس از تصویب واحد تشکیلات
 3. عضو گیری و سازماندهی اقشار و هواداران ندای ایرانیان در قالب‌های مختلف
 4. ایجاد هماهنگی میان ارکان زیر مجموعه هیأت اجرایی
 5. ارائه پیشنهادها و طرح‌های عملیاتی مورد نیاز ندای ایرانیان به شورای مرکزی
 6. تهیه آیین نامه‌ها و دستور العملهای مورد نیاز و در حدود اختیارات
 7. تصویب نهایی اعضای شورای شعب

تبصره: چگونگی اداره و نحوه انجام فعالیت‌های مربوط به هیأت اجرایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۲۳: دبیرخانه

دبیرخانه یکی از ارکان ندای ایرانیان ا ست که شامل یک رئیس و یک قائم مقام می‌باشد که رئیس آن به پیشنهاد دبیرکل توسط شورای مرکزی انتخاب می‌شود.

ماده ۲۴: وظایف دبیرخانه

 1. مدیریت اداری حزب زیر نظر دبیرکل
 2. تجمیع و تنظیم مستندات حزبی در سطوح مختلف
 3. طراحی و مدیریت خودکارسازی اداری
 4. اطلاع رسانی‌های درون تشکیلاتی
 5. ایجاد وحدت رویه میان دبیران ارکان حزبی
 6. مدیریت سیستم ارزیابی مستمر عملکرد اعضاء

 

ماده ۲۵: گروه

گروه با تصویب شورای مرکزی تشکیل شده و مسئولیت انجام امور مطالعاتی و پژوهشی حزب زیر نظر شورای سیاست گذاری را برعهده دارد نحوه تشکیل و اداره هر گروه برابر آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۱: ایجاد گروه جدید، ادغام یا انحلال آنها باتصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.

تبصره ۲: انتخاب اعضای گروه‌های ندای ایرانیان با تایید واحد تشکیلات و تصویب شورای سیاستگذاری صورت می پذیرد.

ماده ۲۶: واحد

واحد مسئولیت سازماندهی در بخش اقشار، اصناف و گروه‌هاو انجام فعالیت‌های تخصصی در مرکز، شعب و حوزه‌ها را برعهده دارد.

تبصره ۱: واحد‌های مرکز نقش سیاست گذاری، پشتیبانی و نظارت بر واحد‌های موجود در شعب و حوزه‌ها را بر عهده دارند، بدیهی است وظیفه اجرا بر عهده واحد‌ها ی شعب و حوزه‌ها می‌باشد.

تبصره ۲: ایجاد واحد‌های جدید، ادغام یا انحلال آنها باتصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.

تبصره ۳: اعضای هر یک از واحد‌های ندای ایرانیان با تایید واحد تشکیلات و تصویب هیأت اجرایی انتخاب می‌شوند.

تبصره ۴: اعضای واحد تشکیلات مرکز مستقیماً با پیشنهاد دبیرکل توسط شورای مرکزی تعیین می‌شوند.

تبصره ۵: کلیه آیین نامه‌ها توسط واحد تشکیلات تهیه و توسط مرجع تعیین شده در اساسنامه تصویب می‌شوند.

ماده ۲۷: شعبه

شعبه مسئولیت اداره ندای ایرانیان در سطح یک استان را برعهده دارد و زیر نظر هیات اجرایی فعالیت می‌کند. نحوه تشکیل و فعالیت شعب بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره: راه اندازی شعب در استان‌های مختلف کشور منوط به کسب مجوز لازم از کمیسیون می‌باشد.

ماده ۲۸: دفتر

دفتر مسئولیت اداره ندای ایرانیان در سطح یک شهرستان را برعهده دارد و با اطلاع فرمانداری زیر نظرشعبه فعالیت می‌کند. نحوه تشکیل و فعالیت دفترها بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره: در موارد استثنایی با پیشنهاد واحد تشکیلات و تایید هیأت اجرایی، دفتر مستقل تشکیل می‌گردد که مستقیماً زیرنظر مرکز فعالیت می‌کند.

فصل سوم: عضویت

ماده ۲۹: شرایط عضویت

اشخاصی که دارای شرایط زیر می‌باشند می‌توانند متقاضی عضویت ندای ایرانیان شوند:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان مورد تأیید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقید به فعالیت در چارچوب قانون
 4. التزام به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
 5. داشتن حداقل ۱۸ سال تمام
 6. پذیرش مرامنامه و اساسنامه و پذیرش انجام فعالیت در چارچوب مصوبات ندای ایرانیان
 7. تعهد به رعایت اصول انضباطی و منشور اخلاقی ندای ایرانیان
 8. عدم سوء پیشینه کیفری موثر
 9. عدم انطباق متقاضی با اوصاف مقرر در ماده ۵ قانون احزاب

ماده ۳۰: انواع عضویت:

۱ عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت ندای ایرانیان را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می‌باشد.

۲ عضو موثر حزب: اعضای هیات موسس، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر حزب می‌باشند.

تبصره: عضویت در ندای ایرانیان و یک حزب استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر ندای ایرانیان و احزاب سراسری دیگر باشد.

تبصره ۱: نحوه عضویت و شیوه احراز مسئولیت‌های تشکیلاتی ندای ایرانیان به وسیله شیوه نامه‌ایی تعیین می‌گردد که به تأیید هیأت اجرایی و تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۳۱: خاتمه عضویت

هریک از موارد زیر موجب خاتمه فعالیت عضو در ندای ایرانیان می گردد:

 1. استعفای عضو به صورت کتبی
 2. نقض شرایط عضویت و تخطی از انجام وظایف تشکیلاتی با تصویب بازرسان
 3. اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا در خواست حداقل ۲۰/۱ اعضای اصلی و تصویب مجمع عمومی
 4. فوت عضو
 5. انطباق با شرایط ماده ۵ قانون
 6. حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره: لغو یا خاتمه عضویت براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد در مورد لغو عضویت اعضای شورای مرکزی یا بازرسان مصوبه بازرسان باید به تصویب شورای مرکزی برسد.

فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰

ماده ۳۲: علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارسال می‌نماید:

۱ گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن

۲ کلیه بیانیه ها، اطلاعیه ها و بولتن‌ها

۳ یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب ارکان

۴ گزارش بازرسان

۵ گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به موجب قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برگزار می شود.

۶ گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخاباتها و نتایج حاصله

۷ گزارش تعداد اعضای ندای ایرانیان و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه

۸ اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

 

فصل پنجم: امور مالی

ماده ۳۳: درآمد ندای ایرانیان

منابع درآمدی حزب ندای ایران عبارتند از:

 1. حق عضویت اعضاء
 2. کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
 3. وجوه حاصل ازفعالیت‌های قانونی انجام شده درچهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه
 4. کمک ها و یارانه‌های دولتی

تبصره ۱: حزب ندای ایرانیان حق هیچ گونه فعالیت تجاری و انتفاعی به نام حزب را ندارد.

تبصره ۲: دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می باشد.

ماده ۳۴: امضای اسناد تعهدآور

اسناد مالی و تعهدآور در مرکز به امضای دبیر کل و قائم مقام ایشان می‌باشد. مسئولیت امضای اسناد مالی تعهدآور در شعبه با امضای رئیس شعبه خواهد بود.

تبصره ۱: دبیر کل می‌تواند مسئولیت خود را به یکی از معاونین و رئیس هیأت اجرایی یا یکی از اعضا تفویض کند.

تبصره ۲: کلیه صورتهای مالی حزب در دفاتر رسمی ثبت و ضبط می‌شود و گزارش آن به صورت سالانه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه می‌شود.

تبصره ۳: سال مالی ندای ایرانیان منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می‌شود.

تبصره ۴: کلیه درآمدها و وجوه ندای ایرانیان در حساب مخصوصی بنام حزب ندای ایرانیان نزدیکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می‌شود.

فصل ششم: انحلال

ماده ۳۵: اصل بر فعالیت مستمر ندای ایرانیان می باشد با این وجود در صورت پیشنهاد اعضای شورای مرکزی و تصویب اعضاء مجمع عمومی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ ندای ایرانیان منحل خواهد شد.

تبصره ۱: در صورت انحلال ندای ایرانیان امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل انجام می‌شود.

تبصره ۲:: هر نوع فعالیت با عنوان ندای ایرانیان پس از انحلال ممنوع می‌باشد.

ماده ۳۶: فعالیت ندای ایرانیان در موارد زیر خاتمه می یابد:

 • انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت کشور
 • حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
 • توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰

تبصره: در صورت توقیف پروانه فعالیت ندای ایرانیان اجازه هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت.

فصل هفتم: مواد متفرقه

ماده ۳۷: مکاتبات رسمی ندای ایرانیان با امضای دبیرکل و یا قائم مقام وی و با مهر ندای ایرانیان انجام می‌شود.

دبیرکل در حفظ سربرگ، مهر و نشان ندای ایرانیان دارای مسئولیت قانونی می‌باشد.

ماده ۳۸: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می باشد.

ماده ۳۹: ندای ایرانیان موظف است در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزدها یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برساند.

ماده ۴۰: تاسیس هر گونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع است.

 

ماده ۴۱: مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.

این اساسنامه در هفت فصل و ۴۱ ماده و ۵۶ تبصره در تاریخ..................... به تصویب مجمع عمومی ندای ایرانیان و در تاریخ...................................... به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ رسید.

 

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۸