معاونین دبیرکل

معاون اجرایی دبیرکل: دکتر عیسی چمبر

معاون سیاسی دبیرکل: دکتر محمدحسین شیخ محمدی

سخنگوی حزب: سعید نورمحمدی

 

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۱