معاونین دبیرکل

دکتر عیسی چمبر معاون اجرایی

دکتر محمدحسین شیخ محمدی معاون سیاسی

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸