مطالب مرتبط با کلید واژه

شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان


شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان خراسان رضوی برگزار کرد:

همکاری با کودکان کار

شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان شعبه خراسان رضوی برای کمک به کودکان کار همراه با اعضای خیریه مردم نهاد طرح یاری اقدام به گل فروشی

ادامه مطلب